Zipp – česko-německé kulturní projekty /

 

Světy života /


Utopie moderny: Zlín /


Kafka /


1968|1989 /

 
Iniciativa německé Spolkové
kulturní nadace
Kulturstiftung des Bundes
 

Themenbild

Mezinárodní sympózium Utopie moderny : Zlín

19.05.2009 - 23.05.2009, Praha a Zlín

Moravské město Zlín má dnes dvojí podobu: je nejen historicky významnou stavební památkou, ale také dynamickým městem s vitálním společenským a obchodním životem a Univerzitou Tomáše Bati s deseti tisíci studenty. Zlín byl vybudován Baťovým obuvnickým koncernem ve 20. letech dvacátého století jako tovární město, ve kterém se měly život a práce spojit v dokonalé symbióze. Chová v sobě významné architektonické a duchovní dědictví, které je i dnes všudypřítomné a zřetelné.

Zlín představuje ukázkový příklad města vzniklého podle plánu, v němž měl být veškerý život, tedy bydlení, vzdělání a volný čas, podřízen jedinému cíli – v tomto případě výkonnosti prudce expandujícího obuvnického podniku. V tom spočívá jeho nesporný aktuální význam pro urbanisty a architekty. Město, jež leží uprostřed jihovýchodní Moravy, je svého druhu v Evropě jedinečné. Zaměstnanci zde u pásu podle fordovského vzoru vyráběli boty, které měly značce Baťa záhy dopomoci ke světovému úspěchu.

Sympozium, kterého se zúčastnili renomovaní mezinárodní odborníci, se věnovalo otázce, nakolik je v rámci současných urbanistických a architektonických diskusí možné chápat toto město jako model pro budoucnost. Dnešní Zlín je totiž problematický v tom smyslu, že jej nelze jednoduše uvést v soulad ani s kritickými názory postmoderny, ani s tvrzeními obhájců moderny. Otevírá otázky týkající se dědictví fordismu, postsocialistických strukturních změn, architektonického brandingu a corporate identity a v neposlední řadě odkazu sociálně-utopického myšlení pro naši současnost.

O těchto tématech se nehovořilo jen na abstraktní rovině, nýbrž doplnily je zážitky přímo z místa samého. Sympozium neproběhlo jako uzavřená, statická akce: doprovázely je komentované exkurze, tzv. Walks & Talks, které poskytly příležitost k intenzivnímu projití a zažití Baťova kosmu a umožnily nahlédnout i do všedního života dnešních obyvatel tohoto památníku moderny. Dlouhá filmová noc ve Velkém kině představila historické baťovské reklamní filmy, dokumenty a produkci mladých absolventů zlínských filmových škol a také humorné road movie „Bata-ville: We are not afraid of the future“ („Bata-ville: budoucnosti se nebojíme“) britských umělkyň Karen Guthrie a Niny Pope. V bývalém zlínském obilném silu se konala klubová noc s koncerty a videoperformancemi (VJing).

Uspořádal Zipp – česko-německé kulturní projekty, iniciativa německé Spolkové kulturní nadace, s Domem umění města Brna, Krajskou galerií výtvarných umění ve Zlíně a Národní galerií v Praze; ve spolupráci s nadací Stiftung Bauhaus Dessau – Bauhaus Kolleg, Nadací Tomáše Bati, Univerzitou Tomáše Bati, Filmovými ateliéry Zlín a Obuvnickým muzeem Zlín. S laskavou podporou Zlínského kraje a Statutárního města Zlína.

Program | Fotografie | Videodokumentace | Publikace | Partneři projektu


Články o pozadí projektu

Bas Princen, Zlín 2009, Fotografie
Nizozemský fotograf Bas Princen použil známé historické černobílé snímky Zlína jako východisko pro nové fotografické ztvárnění rané ikonografie města: Princen portrétuje Zlín z úhlu, který architektuře ponechává její auru, ale neskrývá ani stopy jejího užívání. Na jeho snímcích vedle sebe stojí pohnutá minulost, současnost a náznaky nepříliš vzdálené budoucnosti. V tomto silovém poli se má odehrávat i aktuální diskuse o Zlíně. Princenovy fotografické momentky mohou sloužit jakožto rámec pro diskurs o „utopii moderny : Zlíně“.
celý článek …Zlín – uskutečněná moderna
Autor Regina Bittner

Město sloužící továrně na boty: když podnikatel Tomáš Baťa nechal budovat moravský Zlín, byla to rukavice hozená levicové avantgardě. Ve 20. a 30. letech tu z Baťova podnětu vznikla obrovská laboratoř společného života a společné práce. Všechno až do posledního úhlu bylo v tomto funkcionalistickém město podřízeno výkonnosti. Všichni byli zdánlivě stejní, avšak ne ve smyslu antikapitalistické utopie, nýbrž naopak ve službách fordovské výroby na běžícím pásu. Regina Bittner zkoumá, na jakých tradicích ideální město Zlín stavělo a proč se z něho dnes nestalo muzeum.
celý článek …


Tiráž / Tisk